+31(0)23 52 88 611
Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34094861.

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

Artikel 1: Definities

1.1. MMF: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MMF Transparant B.V., statutair gevestigd te Heemstede, de gebruiker van deze algemene voor waarden.

1.2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen of diensten van MMF af neemt. Onder Koper wordt mede begrepen de opdrachtgever in het algemeen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes, orderbevestigingen en de over- eenkomsten van MMF, waarbij zij zich (mogelijk) verbindt jegens Koper zaken en/of diensten te leveren.

2.2. Afwijking(en) en/of aanvulling(en) van deze voorwaarden heeft slechts werking, indien dit door MMF schriftelijk is bevestigd.

2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper, verbinden MMF niet, dan indien deze door MMF uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

2.4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden moet als bindend worden beschouwd. Aan eventuele vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.5. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbin- tenissen boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1. (Handels)termen gebruikt zoals onder meer in maar niet beperkt tot deze voorwaarden, offertes, orderbevestigingen en de overeenkomst, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3.2. Offertes en overige mededelingen van MMF zijn geheel vrijblijvend, hetgeen betekent dat dit geen enkele verplichting voor MMF schept. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken met medewerkers van MMF binden MMF niet, dan nadat en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat MMF de door de Koper verstrekte order schriftelijk bevestigt dan wel zodra feitelijk door MMF een aanvang is gemaakt met de uitvoering van die order.

3.4. Indien er verschil bestaat tussen de order van de Koper en de schriftelijke orderbevestiging van MMF, is uitsluitend de orderbevestiging van MMF bindend, behoudens voor zover de Koper MMF binnen twee werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging in kennis stelt van dit verschil.

Artikel 4: Levering en Eigendomsvoorbehoud

4.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en derhalve niet bindend. Elke leveringstermijn wordt overeengekomen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

4.2. De leveringstermijn vangt aan nadat de order schriftelijk door MMF is bevestigd en/of feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de door de Koper verstrekte order.

4.3. Koper verstrekt alle gegevens en materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en garandeert gerechtigd te zijn tot het verstrekken en (doen) gebruiken van die materialen en gegevens en vrijwaart MMF voor aanspraken van derden terzake, eventuele aanspraken van derden op basis van aan hen toekomende rechten van intellectuele eigendom daaronder uitdrukkelijk begrepen.

4.4. Indien tengevolge van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van MMF redelijkerwijs niet van MMF kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering op te

schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan drie maanden duren, heeft zowel MMF als Koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

4.5. Onverminderd het bepaalde in 4.4 en 12.1 en ook buiten het geval van overmacht heeft de Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

4.6. De goederen worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor gewicht, maten, bedrukkingen en alle overige specificaties, van welke aard dan ook, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.7. De goederen worden franco geleverd aan het op de opdrachtbevestiging opgenomen adres.

4.8. De door MMF geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de Koper aan haar verplichting(en) krachtens de overeenkomst jegens MMF heeft voldaan. Gedurende de termijn dat de Koper niet aan zijn verplichting(en) heeft voldaan, is hij gehouden de goederen van MMF gescheiden van andere goederen en voldoende individualiseerbaar te bewaren.

4.9. De Koper is uitsluitend gerechtigd de goederen die door MMF zijn geleverd te vervreemden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

4.10. De Koper is in geen geval gerechtigd de geleverde goederen gedurende de artikel 4.8 bedoelde termijn te bezwaren.

4.11. Levering omvat uitsluitend de fysieke eigendom van de geleverde zaken. Alle rechten van intellectuele eigendom op onder meer, maar niet alleen, door MMF al dan niet in opdracht van Koper vervaardigde ontwerpen, logo’s en mallen, blijven bij MMF, ook indien MMF de betreffende werkzaamheden aan Koper in rekening heeft gebracht.

Artikel 5: Overmacht

Onder overmacht wordt steeds, maar niet uitsluitend, begrepen:

– bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking; – vertraagde levering en/of andere tekortkomingen van leveranciers en derden van MMF; – vervoersbelemmeringen van welke aard dan ook; – gebrek aan grondstoffen en andere materialen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van welke aard dan ook; – in- en exportbeperkingen van welke aard dan ook; – oorlog en staat van beleg; – overheidsmaatregelen en/of voorschriften; – alle andere omstandigheden waarop geen invloed door MMF kan of kon worden uit geoefend.

Artikel 6: Zekerheidstelling

MMF is bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7: Tekortkoming

7.1. Indien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.2. Iedere tekortkoming van de Koper jegens MMF maakt elke verplichting, uit welke hoofde dan ook, van Koper jegens MMF per direct opeisbaar. MMF is in dat geval gerechtigd haar verplichting(en) op te schorten.

Artikel 8: Ontbinding

8.1. Iedere tekortkoming van de Koper in de nakoming van zijn verplichting(en) rechtvaardigt ontbinding door MMF, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding van MMF en zonder dat de Koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

8.2. Ontbinding geschiedt zonder gerechtelijke tussenkomst en door middel van een schriftelijke verklaring van MMF.

Artikel 9: Garanties en Klachten

9.1 De Koper dient onmiddellijk na levering de goederen te controleren op mogelijke afwijkingen en eventuele klachten binnen vijf dagen na de leveringsdatum duidelijk omschreven aan MMF mede te delen, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht door Koper te zijn aanvaard.

9.2 Een rechtsvordering terzake ingediende klachten, dient uiterlijk een halfjaar na de melding van die klacht aanhangig te zijn gemaakt, op straffe van verval van eventueel met die klacht samenhangende rechten van Koper.

9.3 Kwaliteitseisen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

9.4 MMF garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben, of er voor in te staan dat het geleverde en gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, verbruiken en gebruiken.

9.5 Monsters die door MMF worden verstrekt zijn slechts ter aanduiding en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9.6 Een eventuele garantie van MMF geldt niet indien hetgeen is geleverd, ondeskundig en roekeloos is behandeld door de koper, langer dan gebruikelijk ligt opgeslagen waardoor er kwaliteitsverlies is opgetreden, is opgeslagen in strijd met de terzake door MMF gegeven opslaginstructies, of het geleverde anderszins door omstandigheden die voor rekening van de Koper komen in kwaliteit achteruit is gegaan. In dit verband wijst MMF Koper er uitdrukkelijk op dat de kwaliteit van de geleverde goederen afneemt naarmate de tijd verstrijkt en na een periode van zes maanden niet meer bruikbaar zal zijn.

9.7 De Koper garandeert dat MMF gerechtigd is binnen tien werkdagen na de melding van een klacht een gebrek te onderzoeken en verleent MMF daartoe zo nodig en desverzocht toegang tot alle onder haar beheer of controle staande ruimten.

9.8 Indien klachten gegrond blijken te zijn, heeft de Koper recht op hetzij een billijke schadevergoeding van maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij vervanging van het geleverde, een en ander ter keuze van MMF. De Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van MMF te houden.

9.9 Koper garandeert dat hetgeen door MMF krachtens de orderbevestiging wordt geleverd en de wijze waarop dat gebeurt in overeenstemming is met de regels en wetten zoals die gelden in het land waarin Koper is gevestigd en/of waarvoor de goederen zijn bestemd.

Artikel 10: Risico

10.1. Koper is verplicht de door MMF geleverde goederen daadwerkelijk in ontvangst te nemen. Indien de Koper niet aan deze verplichting voldoet, zal MMF de goederen voor zover mogelijk voor rekening en risico van Koper opslaan en de in verband met een en ander te maken kosten doorberekenen aan de Koper.

10.2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen gaat over op Koper vanaf het moment van de in artikel 4 bedoelde levering, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 11: Prijs en betaling

11.1. De door MMF opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien na datum van de overeenkomst een kostprijs bepalende factor een verhoging van meer dan 5% (vijf percent) ondergaat, is MMF gerechtigd, ook als het gaat om onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, de overeengekomen prijs overeenkomstig deze verhoging te verhogen. In dat geval is de Koper gerechtigd de betreffende order binnen twee werkdagen te annuleren.

11.2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na levering door bijschrijving van het verschuldigde op de bankrekening van MMF. Deze termijn is een termijn als bedoeld in artikel 6:83 lid aanhef en onder a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Indien tussen MMF en de Koper een betalingsregeling of een afwijkende vorm van betaling of betaling is overeengekomen, dient dit schriftelijk te geschieden.

11.3. Verrekening door Koper is slechts toegestaan voor zover MMF bij onherroepelijk ge- worden gerechtelijke uitspraak tot betaling aan Koper is veroordeeld en Koper niet in staat van faillissement is verklaard.

11.4. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Koper tot en met de dag van algehele voldoening een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand van hetgeen onbetaald is gebleven.

11.5. MMF is gerechtigd haar verplichting(en) die voorvloeien uit de overeenkomst op te schorten, tot de Koper heeft voldaan aan zijn verplichting(en) jegens MMF van welke aard dan ook voortvloeiende uit enige met MMF gesloten overeenkomst.

11.6. Indien MMF genoodzaakt is terzake de niet-tijdige en/of volledige betaling van haar vordering maatregelen te nemen ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen de hieraan verbonden kosten in het geheel voor rekening van de Koper. Deze kosten worden geacht 15% te bedragen van de betreffende vordering met een minimum van duizend Euro.

11.7. Voor zover nodig in afwijking van het ter zake bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikelen 237 e.v.) is Koper gehouden aan MMF integraal de door deze gemaakte (proces)kosten te vergoeden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Behoudens opzet of grove schuld van MMF en behoudens voor zover een door MMF gesloten aansprakelijkheidsverzekering hogere dekking biedt, is een eventuele aansprakelijkheid van MMF voor directe of indirecte schade van Koper beperkt tot het betreffende factuurbedrag. De betreffende aansprakelijkheidsverzekering biedt per 1 januari 2003 een dekking van maximaal EUR 2.268.901 per schadegebeurtenis met en maximum van EUR 4.537.803 per verzekeringsjaar.

12.2. Koper vrijwaart MMF van aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met een gebrek in door MMF geleverde goederen, waaronder, maar niet beperkt tot, aanspraken op basis van de artikelen 6:185 BW.

Artikel 13: Geschillen

13.1. Op de overeenkomst(en) van MMF is uitsluitend intern Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen tussen MMF en de Koper zullen bij uitsluiting worden berecht door hetzij de rechter van de woonplaats van de Koper, hetzij de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MMF, zulks ter keuze van MMF.